Witamy w Nutrition Calculator FOODCAL®
 
 
 
Regulamin Nutrition-calculator.com

1. REGULACJE WSTĘPNE
Od dnia 01.02.2020, po przejęciu od brytyjskiej firmy Roots & Mill LTD, serwis Nutrition­Calculator.com wraz z wszystkimi subdomenami jest prowadzony przez firmę IT Solutions Aleksander Markiewicz, z siedzibą w Polsce, Pełcznica 26A, 55-080 Kąty Wrocławskie. Numer NIP 8792228667,  Numer REGON 021871431.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady użytkowania serwisu internetowego Nutrition­Calculator.com i wszystkich subdomen.
2.2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili rejestracji w serwisie.
2.3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie Nutrition­Calculator.com w zakładce Regulamin.
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym zwanym w dalszej części Regulaminu jako "Użytkownik", a IT Solutions dalej zwaną „Dostawcą”.
2.5. Umowa sprzedaży usług zawierana jest zgodnie z prawem UE, w tym polskim właściwym dla Dostawcy.
2.6. Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Europy, w tym dla Użytkowników w Polsce poprzez stronę polskojęzyczną.
2.7. Słowniczek pojęć stosowanych w Regulaminie i definicje.
Dostawca ­ ilekroć w Regulaminie jest mowa o Dostawcy rozumie się przez to Sprzedawcę usług oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Dostawcę.

Rozporządzenie ­ podstawa prawna opracowania wyników kalkulatora Nutrition Calculator to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Użytkownik – osoba fizyczna, spółka, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Dostawcę, lub z nich korzysta.

Strona /Serwis Nutrition­Calculator.com ­ internetowy serwis usługowy, umożliwiający przeliczanie wartości odżywczych i energetycznych dla receptur oraz wartości RWS, zawartości witamin i minerałów.

Usługa/Produkt – dostęp on­line do programu komputerowego w wersji internetowej umożliwiającego wyliczenie dla receptury spożywczej wartości odżywczych, wartości energetycznych, wartości RWS, zawartości witamin, zawartości minerałów.

Cena – aktualne ceny zawarte są zawsze na stronie Nutrition­Calculator.com w zakładce Oferta, oraz w formularzu zamówienia wypełnianym na stronie podczas zakupu.

Zamówienie ­ wypełnienie formularza zamówienia produktów/usług i skuteczne potwierdzone doręczenie Dostawcy.

Płatność ­ dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Dostawcy z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer zamówienia, datę, kwotę, metodę zapłaty.

Przelewy24 – jeden ze sposobów transferu zapłaty, a jednocześnie Serwis Przelewy24, który udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.

Panel transakcyjny ­ Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej za pomocą której Dostawca przyjmuje płatność.

Instytucja pośrednicząca ­ dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje środki pieniężne dla celów zapłaty Dostawcy, w szczególności bank, centrum autoryzacyjno ­rozliczeniowe, operator pocztowy, agent płatniczy, biuro usług płatniczych.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) ­ dzień w godzinach pracy IT Solutions, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka IT Solutions, wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy"

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY NUTRITION­CALCULATOR.COM
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.nutrition­calculator.com

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na Stronie.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym adresu e­mail.

3.4. Warunkiem korzystania z płatnych funkcji Strony jest zapłata za dostęp do nich.

3.5. Dostawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji na Stronie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dostawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Dostawcy i jego partnerów;

3.6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dostawcy

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Dostawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku;
f) korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. ZASADY OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ I ZAKUPÓW
4.1. Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem www.nutrition­calculator.pl oraz jego wersje językowe w subdomenach służy do dokonywania wyliczeń wartości odżywczych i energetycznych dla receptur oraz wartości RWS, zawartości witamin i minerałów, oraz innych usług związanych z z tymi obliczeniami za pośrednictwem sieci Internet.

4.2. Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.nutrition­calculator.com, uzupełnienie danych zamawiającego, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

4.3. Zamieszczone na stronach www.nutrition­calculator.com ceny są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowana lista produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Usług ze strony Nutrition­Calculator.com, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

4.4. Użytkownik po dokonaniu wyboru określonego produktu/usługi lub produktów/usług w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

4.5. Przyjęcie przez Serwis każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e­mailową lub telefoniczną przez obsługę Dostawcy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez IT Solutions.

4.6. Użytkownik wysyłając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego www.nutrition­calculator.com, z Polityką Prywatności oraz możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ) i akceptuje ich postanowienia.

4.7. Serwis Internetowy www.nutrition­calculator.com, przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta wymagające aktywacji przez obsługę rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić realizację zamówienia niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.8. Ceny podawane w Serwisie internetowym www.nutrition­calculator.com są cenami wyrażonymi w EURO lub w złotych polskich (PLN) i zawierają informację o podatku VAT. Wiążąca jest cena podana przy każdym towarze w chwili składania przez Użytkownika zamówienia.

4.9. IT Solutions prowadzący Serwis, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura. Potwierdzenie płatności otrzymuje Użytkownik zgodnie z wybranym sposobem zapłaty od operatora tej płatności. Wystawienie faktury następuje zgodnie z danymi uzupełnionymi w formularzu przez Użytkownika, po czym zostaje ona wysłana na jego adres e­mail.

4.10. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4.11. Realizacja zamówienia następuje poprzez umożliwienie korzystania z zamówionych usług w drodze dostępu do nich poprzez sieć Internet.

4.12. Wymagania techniczne – aby prawidłowo korzystać z zamówionych usług Użytkownik powinien używać przeglądarki internetowej Internet Explorer 9, Firefox 30, Chrome 30, Safari 5, Opera 11 lub nowsze, oraz komputera technicznie odpowiedniego do obsługi tego typu działań w sieci Internet.

5. BEZPIECZEŃSTWO
5.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Strona Nutrition­Calculator.com podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.2. W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa połączeń ze stroną oraz ochrony danych, strona używa certyfikatu SSL gwarantowanego przez CERTUM ­ polski urząd certyfikacji, który znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęci WebTrustSM/TM dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym.

5.3. Używany Certyfikat Certum SSL wspiera obsługę algorytmu kryptograficznego wykorzystujące funkcję skrótu SHA­1 oraz SHA­2, zapewniają weryfikację domeny oraz szyfrowane połączenia do 256 bitów.

5.4. Certyfikat SSL zabezpiecza dobra osobiste zarówno właściciela serwisu, jak i jego użytkowników. Potwierdza wiarygodność strony WWW oraz domeny, co symbolizowane jest prefiksem https poprzedzającym adres internetowy Serwisu. Chroni przesyłane drogą elektroniczną dane szyfrując połączenia pomiędzy serwerem i połączonym z nim komputerem (dowolna przeglądarka internetowa). Certyfikaty SSL CERTUM wydawane są zgodnie ze światowymi standardami WebTrust co czyni je zaufanymi w skali globalnej we wszystkich uznanych przeglądarkach internetowych.

5.5. We wszystkich przypadkach wątpliwości po stronie Użytkownika lub jego wiedzy dotyczącej zagrożenia, a nawet w przypadku nieuzasadnionego poczucia braku bezpieczeństwa u Użytkownika, pozostawienie przez niego w Serwisie danych mogących narazić go na straty lub w jakikolwiek inny sposób zakłócić jego spokój, następuje tylko i wyłącznie na jego odpowiedzialność, a Dostawca wręcz obliguje Użytkownika do usunięcia tych danych i powiadomienia Dostawcy o swych obiekcjach.

6. FORMY PŁATNOŚCI
6.1. Zawarcie umowy sprzedaży obliguje Użytkownika do zapłaty na rzecz Dostawcy kwoty należnej wynikającej z zamówienia i stanowi podstawę do egzekwowania należności od Użytkownika.

6.2. Użytkownik w czasie składania zamówienia ma do wyboru różne formy płatności.

6.3. Płatność nazwana „Sposób tradycyjny”, która powinna nastąpić w formie wpłaty w dowolny sposób na konto bankowe Dostawcy według informacji wysłanych na adres e­mail Użytkownika, zamówienie jest wtedy realizowane po zaksięgowaniu się całkowitej płatności za złożone zamówienie na koncie Dostawcy.

6.4. Płatność „Przelewy24”, która jest realizowana on­line za pomocą elektronicznego systemu Przelewy24, w którym zapłata płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą następuje w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60­327 Poznań. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie po skutecznym zakończeniu transakcji on­line.

6.5. Płatność gotówką, czyli osobiście, jest możliwa w przypadku dostarczenia zamówienia osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia.

6.6. Płatności elektroniczne mogą przyjmować następujące statusy:
• Oczekująca ­ płatność oczekująca na wpłatę,
• Weryfikowana ­ płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
• Do wykorzystania/Przedpłata ­ płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
• Dokonana ­ Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
• Błędna ­ Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
• Zwrócona ­ zwrócona Użytkownikowi z konta Serwisu

6.7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie Serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Użytkownikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Użytkownika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

6.9. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e­mail: pomoc@nutrition- calculator.pl i winny zawierać: adres e­mail Użytkownika, nazwę zamawianych usług, numer zamówienia, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Użytkownika, a w przypadku płatności kartą płatniczą ­ nazwa karty.

6.10. Dostawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

6.11. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Dostawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

7. INFORMACJE O USŁUGACH I CENACH
7.1. Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem www.nutrition­calculator.pl oraz jego wersje językowe w subdomenach udostępniają następujące usługi:
Nutrition Calculator Foodcal wersja Basic
Nutrition Calculator Foodcal wersja Standard
Nutrition Calculator Foodcal wersja Optimum
Nutrition Calculator Foodcal wersja Premium
Nutrition Calculator Foodcal MAX
Pakiet 20 dodatkowych obliczeń
Pakiet 100 dodatkowych obliczeń

7.2. Aktualne ceny, które obowiązują Użytkownika i Dostawcę są w cenniku na Stronie i definitywnie potwierdzają się w formularzu podczas składania zamówienia.

7.3. Użytkownik każdorazowo samodzielnie potwierdza znajomość ceny poprzez jej akceptację w formularzu zamówienia, oraz kolejny raz podczas wysyłania płatności.

7.4. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
• wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany, zmiana ceny nie dotyczy zamówień już złożonych w starej cenie,
• zmiany oferty i sposobu zarządzania nią,
• odmowy realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych podejrzeń o wywołanie skutku niepożądanego dla działalności Dostawcy.

7.5. Koszt zwrotu wpłaty na konto Użytkownika bez względu na powód jej zwrotu wynosi 2,9 % wartości zwracanej kwoty nie mniej niż 30 PLN i zostanie potrącony z kwoty zwracanej.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ) i dotyczą usług lub towarów, które zgodnie z przepisami nie były używane.

8.2. Odstąpienie jest ważne jeśli zostało dokonane w formie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie przez Użytkownika do Dostawcy w ustawowym terminie. Dostawca nie narzuca własnego wzoru pisma o odstąpieniu, jednak pismo takie powinno zawierać datę, dane Użytkownika wraz z danymi kontaktowymi oraz jasno informować o celu.

8.3. Wynikiem skutecznego odstąpienia od umowy jest zaprzestanie świadczenia zamówionych usług przed Dostawcę i zwrot zapłaty na konto Użytkownika w terminie 30 dni od potwierdzenia przez Użytkownika konta i sposobu zwrotu pieniędzy. W przypadku wystawienia faktury zakupu nastąpi jej anulowanie lub korekta wystawiona przez Dostawcę,

8.4. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy dotyczy podmiotów objętych tym wyłączeniem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ).

8.5. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
• towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Strony, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległ wykorzystaniu w pełni lub częściowo;
• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został zaakceptował niniejszy Regulamin lub w inny sposób został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę patentową lub ustalenia handlowe w obrocie z dostawcami, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w którym przedmiotem świadczenia są towary/usługi, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami/usługami;
• w którym Użytkownik wyraźnie żądał, aby Dostawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż wartości niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• zawartej w drodze aukcji publicznej lub oferty negocjowanej;
• dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. WARUNKI GWARANCJI
9.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w formie pisemnej, mailowej lub za pomocą formularza kontaktu dostępnego na stronie.

9.2. Żądania z tytułu rękojmi i reklamacje mogą dotyczyć naprawy wadliwie działającej aktywowanej usługi i przedłużeniu czasu jej działania w ramach uiszczonej opłaty o pełną ilość dni, w które wystąpiły niedogodności.

9.3. Termin rozpoznania reklamacji wynosi do 30 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów pośredniczących.

9.4. Gwarancją nie są objete szkody i pomyłki dokonane przez użytkownika w trakcie korzystania z usług.

10. PROCEDURY
10.1. W sytuacji braku porozumienia Użytkownik i Dostawca są zobligowani do dołożenia starań na uzyskanie zgody z wykorzystaniem pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (stały polubowny sąd konsumencki, powiatowy lub miejski, rzecznik konsumentów)

10.2. W sytuacjach skrajnych, po nieskutecznych mediacjach i wyczerpaniu wszelkich możliwości pozasądowego załatwienia sprawy oraz dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu wykonania usług, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES
11.1. Administratorem danych Użytkownika pozostawionych w serwisie Nutrition­Calculator.com od dnia 01.02.2020 jest firma IT Solutions Aleksander Markiewicz, z siedzibą w Polsce, Pełcznica 26A, 55-080 Kąty Wrocławskie, działająca pod numerem NIP 8792228667 i zgłoszona do bazy GUS pod numerem REGON 021871431.


11.2. Osoby korzystające z usług i wykonujące płatności na rzecz Dostawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez IT Solutions, w celach związanych wyłącznie z działalnością Serwisu.

11.3. Dane Użytkownika są gromadzone w celu obsługi zamówień i realizacji usług. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Użytkowników o nowościach i promocjach dotyczących Serwisu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

11.4. Dane osobowe Użytkownika chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

11.5. Dostęp do danych osobowych posiada administrator strony internetowej oraz administrator systemu płatności, a każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

11.6. Cookies (Ciasteczka) ­ niektóre obszary Serwisu Nutrition­Calculator.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego Użytkownika oraz jego zasobów.

11.7. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Informujemy, że jest możliwość wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

11.8. Użytkownicy w zakresie korzystania z Serwisu wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzeń, komunikatów oraz innych wiadomości w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Nutrition­Calculator.com.

12. PRAWA AUTORSKIE
12.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Strony internetowej Nutrition­Calculator.com, wyglądu Strony internetowej i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie IT Solutions.

12.2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Nutrition- Calculator.com, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

12.3. Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i wzoru przemysłowego NUTRITION CALCULATOR FOODCAL oraz adresów stron internetowych Nutrition­Calculator.com przysługują wyłącznie ich właścicielowi, który udostępnił je Dostawcy do korzystania zgodnie z umową licencyjną.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej (UE) oraz prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa unijnego.

13.2. Data obowiązywania aktualnej wersji Regulaminu ­ od 01.02.2020